Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia 

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri prevádzke nášho e-shopu na https://www.funradio.shop/ alebo https://www.chcemtake.sk/ v rámci spoločnosti ZIMNYKOVAL, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 4, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 293 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111103/B, tel. č. +421 910 978 789, kontaktná e-mailová adresa: info@chcemtake.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide o našich zákazníkov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo emailovej adrese, či telefónnom čísle.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základne nasledovných právnych základov:

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Bližšie vysvetlenie účelu

 1.  

Predaj tovaru cez e-shop

Plnenie zmluvy

Ide o spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza počas prijatia a vybavovania Vašej objednávky, prijatia Vašej platby, či poskytovaní zásielky poštovému podniku, či kuriérovi na doručovanie.  

 1.  

Plnenie zákonných povinností

Plnenie zákonných povinností

Ide o spracúvanie osobných údajov, ku ktorému typicky dochádza počas uplatňovania a vybavovania reklamácií a žiadostí uplatňujúcich práva dotknutej osoby podľa GDPR, či zabezpečovaní našich systémov a procesov primeraným technickými a organizačnými opatreniami, pri ktorých musíme spracúvať aj osobné údaje. Rovnako pôjde aj o spracúvanie osobných údajov pri uchovávaní účtovných dokladov.

 1.  

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Oprávnený záujem

Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci právnej agendy našej spoločnosti, napr. pri posudzovaní a negociovaní uzatvárania zmlúv, preverovaní dodávateľov, vymáhaní pohľadávok, overovaní a uchovávaní dokumentov, zabezpečovaní dôkazov a uplatňovaní našich práv pred príslušnými orgánmi a súdmi.

 1.  

Marketingové a PR účely

Súhlas alebo oprávnený záujem

Podporu predaja našich produktov môžeme realizovať, najmä zasielaním priamej marketingovej komunikácie na Váš email, ak ste nám udelil vopred súhlas alebo ak ste u nás už nakupovali a nenamietali ste voči priamemu marketingu, zobrazovaním cielenej reklamy pri používaní internetu, ak ste súhlasili s cookies, prípadne zverejňovaním Vašej interakcie s našim obsahom v rámci profilov, ktoré môžeme mať zriadené na sociálnych sieťach (Facebook, Instragram) pri zvyšovaní povedomia o našom e-shope a predávaných produktoch.

 1.  

Štatistické účely

Právny základ pôvodných účelov (viď vyššie) v spojitosti s recitálom č. 50 GDPR a Čl. 89 GDPR

Pre lepšie pochopenie Vášho správania na našej webstránke a pri nakupovaní môžeme vytvárať alebo využívať rôzne štatistiky získané pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely.

 

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

 

Prevádzkovanie a správa profilov na sociálnych sieťach vrátane diskusných fór.

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našom e-shope a predávanom tovare v online prostredí.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Ak uplatňujeme, preukazujeme alebo aktívne obhajujeme naše legitímne práva a právom chránené záujmy právne dovoleným spôsobom, tak súvisiace nevyhnutné spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov považujeme za náš oprávnený záujem.

Priama marketingová komunikácia.

V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Priamu marketingovú komunikáciu týkajúca sa obdobných tovarov a služieb pre existujúcich zákazníkov, ktorí nenamietali voči priamemu marketingu už počas získavania osobných údajov považujeme za náš oprávnený záujem.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame len bežné kategórie osobných údajov získané najčastejšie priamo od Vás počas Vašej objednávky alebo používania našej webstránky.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • notárom, exekútorom, úradným prekladateľom, znalcom;
 • poskytovateľovi platobnej brány (www.stripe.com) a bankám;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia, webhostingu a cloudových služieb;
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí, na ktorých môžeme mať zriadené tzv. fanpage (napr. Facebook, Instagram) ;
 • poskytovateľom služieb cielenia personalizovanej reklamy (napr. Google);
 • poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej (eventové agentúry) podpory našej spoločnosti;
 • poštovým podnikom (doručovateľom) a kuriérskym službám;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek a dodatočných opatrení, ktoré sú primerané pre predchádzanie vysokým rizikám pre práva a slobody dotknutých osôb). Aktuálne v našich podmienkach spracúvania osobných údajov môže dochádzať k limitovanému prenosu osobných údajov do USA.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Predaj tovaru cez e-shop

Do riadneho ukončenia zmluvy – nepotrebné údaje sa vymažú po riadnom odovzdaní Vašej objednávky, pričom nevyhnutné údaje sa ukladajú ešte 24 mesiacov až do uplynutia záručnej doby k predanému tovaru.

Plnenie zákonných povinností

Údaje týkajúce sa uplatnených reklamácií a práv dotknutej osoby podľa GDPR uchovávame 3 roky od ich vybavenia.

Účtovné doklady uchovávame 10 rokov nasledujúcich po roku ich vzniku.

Údaje týkajúce sa uplatňovania primeraných bezpečnostných opatrení uchovávame maximálne 1 rok.

Preukazovanie uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Až do premlčania právneho nároku alebo zániku práva alebo do podania námietky dotknutej osoby, na základe ktorej by v konkrétnom prípade nad oprávneným záujmom prevažovali práva a slobody dotknutej osoby.

Marketingové a PR účely

Až do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo do podania námietky voči priamemu marketingu.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania. Nepotrebné podklady vytvorené pri tvorbe štatistík sa vymažú alebo anonymizujú bezodkladne po vytvorení štatistiky.

 

 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. najmä :

 • registráciou na našich stránkach pri zadaní objednávky v e-shope;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

 

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

 

Kontaktné údaje: 

 

Relevantný účel spracúvania: 

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou:

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.

Charakter Vašej opravy:

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava:

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

 

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na info@chcemtake.sk

 

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. plug ins od Facebook, Instagramu). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Bližšie informácie o spracúvaní cookies našim e-shopom Vám poskytujeme tutu.

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

www.chcemtake.sk / www.funradio.shop

ZIMNYKOVAL, s.r.o.

01.03.2018