Všeobecné obchodné podmienky

dodania tovaru prostredníctvom internetovej stránky

www.chcemtake.sk

(ďalej len „VOP“)


Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom na diaľku (ďalej len „Zmluva“) prostredníctvom internetovej stránky Dodávateľa chcemtake.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 1. Dodávateľom je obchodná spoločnosť ZIMNYKOVAL, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 4, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 293 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111103/B, tel. č. +421 910 978 789, kontaktná e-mailová adresa: info@chcemtake.sk, objednavka@chcemtake.sk, reklamacie@chcemtake.sk (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá ponúka tovar prostredníctvom internetového obchodu.
 1. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala Dodávateľovi objednávku prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Objednávateľ“). Ak je Objednávateľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, považuje sa za spotrebiteľa.
 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom prostredníctvom internetového obchodu.
 1. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom Dodávateľa (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).
 1. Na právny vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. V. „Odstúpenie od Zmluvy“ a čl. VI. „Záruka“ týchto VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Článok II.

Objednávka

 1. Objednávateľ si vyberá tovar prehliadaním katalógu produktov na internetovej stránke chcemtake.sk, pričom objednávku realizuje nasledovne:
 • výber príslušného tovaru z katalógu produktov,
 • vloženie tovaru do košíka,
 • zadanie potrebných údajov,
 • výber platby (vrátane platby za doručenie tovaru) a spôsobu úrady
 • potvrdenie objednávky
 • odoslanie objednávky.
 1. Objednávateľ je povinný vyplniť údaje uvedené v objednávke najmenej v rozsahu povinných údajov:
 2. Objednávateľ, ktorý sa považuje za spotrebiteľa uvedie v objednávke nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 3. Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom uvedie v objednávke nasledovné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 1. Po odoslaní objednávky bude Objednávateľovi obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
 1. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Dodávateľa neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky, Dodávateľ overení dostupnosť tovaru a zašle Objednávateľovi e-mailovú správu o spracovaní objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Dodávateľom vo forme e-mailového potvrdenia o vybavení objednávky a expedovaní tovaru.
 1. Na Objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 1. Objednávka sa považuje za doručenú Dodávateľovi, ak bude doručená Dodávateľovi (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky povinné údaje Objednávateľa.
 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať, resp. zrušiť objednávku pred uzavretím Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 2. ak Objednávateľ na výzvu Dodávateľa neodstráni nedostatky objednávky, resp. ju nespresní alebo nedoplní,
 3. ak nebude Dodávateľovi uhradená kúpna cena a cena za dopravu tovaru,
 4. ak je chybne uvedená cena, popis alebo obrazové znázornenie tovaru na internetovej stránke Dodávateľa chcemtake.sk,
 5. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru,
 6. ak nie je dočasne z prevádzkových, alebo technických dôvodov možné v internetovom obchode ponúkaný tovar dodať,
 7. z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa,
 8. ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Dodávateľa spravodlivo požadovať, nie je Dodávateľ schopný dodať tovar Objednávateľovi v cene tovaru alebo podľa popisu tovaru uvedeného na internetovej stránke Dodávateľa chcemtake.sk alebo v lehote určenej podľa týchto VOP,
 9. z dôvodov vyššej moci.

Vyššie uvedené platí, ak sa Dodávateľ s Objednávateľom nedohodnú inak (napr. na náhradnom plnení, náhradnom čase doručenia a pod.). O neuskutočnení akceptácie objednávky, jej stornovaní, resp. zrušení z vyššie uvedených dôvodov Dodávateľ bezodkladne informuje Objednávateľa a vráti Objednávateľovi prípadne zaplatenú kúpnu cenu tovaru a cenu za dodanie tovaru v lehote 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.


Článok III.

Dodacie lehoty

 1. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar v lehote najneskôr do 30 dní. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade, Dodávateľ dodá tovar obvykle do 3 pracovných dní. V opačnom prípade do 14 pracovných dní.
 1. Dodacie lehoty sú pre dodanie jednotlivých druhov ponúkaných tovarov rôzne, a to v závislosti od ich dostupnosti. Tovar bude Objednávateľovi dodaný prostredníctvom zmluvného prepravcu (kuriérskej služby tretej osoby), a to v pracovných dňoch. Objednávateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za dodanie tovaru. 
 1. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa zaplatenia kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru, t.j. od pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet Dodávateľa.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje tovar od zmluvného prepravcu (kuriéra) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť Dodávateľovi. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, je Objednávateľ povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným tovarom, je Objednávateľ povinný podpísať preberací protokol poskytnutý prepravcom. Podpisom preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným tovarom bola prevzatá neporušená.


Článok IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovaru je uvedená na stránke Dodávateľa chcemtake.sk pri príslušnom tovare. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (DPH). 
 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny zverejnenej kúpnej ceny tovaru v nadväznosti na jej zmenu zo strany subdodávateľov, výrobcov, dovozcov a pod. Dodávateľ oznámi aktuálnu cenu tovaru Objednávateľovi v e-mailovej správe o spracovaní objednávky. V prípade, ak cena uvedená na stránke Dodávateľa chcemtake.sk sa bude líšiť od ceny uvedenej v e-mailovej správe o spracovaní objednávky, a Objednávateľ so zmenenou cenou nesúhlasí, Objednávateľ je oprávnený objednávku zrušiť.
 1. Objednávateľ je povinný za objednaný tovar zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu tovaru a cenu za dodanie tovaru riadne a včas, a to prostredníctvom platby kartou on-line. Po dokončení objednávky bude Objednávateľ presmerovaný na platobnú bránu pre dokončenie platby.
 1. Po zaplatení kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru, bude na e-mailovú adresu Objednávateľa doručená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň aj záručný list.
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa prevzatím tovaru alebo okamihom, keď bude Objednávateľovi umožnené s tovarom nakladať.


Článok V.

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 2. ak Objednávateľ nezaplatil Dodávateľovi kúpnu ceny tovaru a ceny za dodanie tovaru,
 3. z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru,
 4. ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy,
 5. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Dodávateľa spravodlivo požadovať, nie je Dodávateľ schopný dodať tovar Objednávateľovi v cene tovaru uvedenej na stránke Dodávateľa chcemtake.sk alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedenom na stránke Dodávateľa www.chcemtake.sk alebo dodať tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa. Objednávateľovi prípadne zaplatenú cenu tovaru v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom na účet zadaný Objednávateľom,
 6. ak Objednávateľ, aj napriek výzve Dodávateľa, nedoplnil potrebné údaje alebo neopravil chybne uvedené údaje v objednávke,
 7. z dôvodov vyššej moci.

V prípade odstúpenia od Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov Dodávateľ vráti Objednávateľovi prípadne zaplatenú cenu tovaru a cenu za dodanie tovaru v lehote 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom na účet zadaný Objednávateľom. Vyššie uvedeným nie je dotknuté právo Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 1. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru alebo služby, identifikáciu zmluvných strán a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom Dodávateľovi. Náklady na vrátenie tovaru (na dopravu) znáša Objednávateľ. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Objednávateľ odovzdať Dodávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od zmluvy podpísaná Objednávateľom a obsahujúca nasledovné údaje: meno a priezvisko objednávateľa, adresa, číslo a dátum objednávky, popis tovaru, číslo účtu Objednávateľa. Tovar vráteným resp. zaslaný Dodávateľovi vo forme dobierky nie je Dodávateľ povinný prijať. Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, nájdete TU.
 1. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek Objednávateľa alebo určeného osobitne pre jedného Objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy, sa Zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 1. Orgán vykonávajúci dozor nad ochranou práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58272 159 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, práva cestujúcich v leteckej doprave
 1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@chcemtake.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o ARSS“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Objednávateľ môže podať návrh spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ARSS. Objednávateľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Objednávateľ – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý však nesmie presiahnuť sumu 5,- EUR s DPH.


Článok VI.

Záruka

 1. Na dodávaný tovar je Objednávateľovi poskytnutá záruka v lehote 24 mesiacov (záručná doba). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom. Pri kúpe tovaru bude Dodávateľovi doručený daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list dodaného tovaru.
 1. V prípade reklamácie je Objednávateľ povinný doručiť Dodávateľovi reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, resp. dokladu o zaplatení a písomne oznámiť Dodávateľovi, že daný tovar má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú.
 1. Oprávnenie na záruku zaniká, ak k vade došlo zavinením Objednávateľa, najmä mechanickým poškodením tovaru, nesprávnym zaobchádzaním, používaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo neodborne, príp. nedodržaním príslušných noriem zo strany Objednávateľa.
 1. Záručné podmienky, ako aj spôsob uplatňovania nárokov z vád a spôsob vybavovania reklamácie sú upravené Reklamačným poriadkom Dodávateľa.


Článok VII.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Objednávateľ ako dotknutá fyzická osoba odoslaním objednávky udeľuje Dodávateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov súvisiacich so Zmluvou, prípadne nemajúcich charakter osobných údajov, a to dobrovoľne na účely uzavretia, realizácie a plnenia Zmluvy podľa týchto VOP (napr. identifikácia Objednávateľa, predzmluvné vzťahy, spracovanie a vybavenie objednávky, doručenie tovaru, vystavenie daňového dokladu (faktúry), realizácia marketingových aktivít Dodávateľa, informovanie o novinkách a akciách Dodávateľa). Dodávateľ je oprávnený spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. číslo účtu dotknutej osoby.
 1. Objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas do doby splnenia účelu tohto spracovania alebo do odvolania tohto súhlasu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu alebo adresu sídla Dodávateľa.
 1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje Objednávateľa bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu tretím osobám, okrem prípadu, ak by bola Dodávateľovi zákonom, rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo rozhodnutím súdu uložená povinnosť tieto údaje sprístupniť.
 1. Dodávateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa na marketingové účely na základe žiadosti resp. súhlasu Objednávateľa ako dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel v procese realizácie objednávky prostredníctvom internetového obchodu chcemtake.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, na základe čoho súhlasí s tým, aby Dodávateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri svojej marketingovej činnosti (zasielanie informácií o činnosti, novinkách a akciách Dodávateľa) a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. V prípade, ak si Objednávateľ nepraje ďalšie zasielanie informácií o činnosti, novinkách a akciách Dodávateľa, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť zasielanie týchto informácií, a to buď prejavením svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení obsahujúcom tieto informácie alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním týchto informácií na e-mailovú adresu info@chcemtake.sk.
 1. V zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je Dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, a to v procese uzatvárania Zmluvy, keďže sa jedná o predzmluvný vzťah nevyhnutný na plnenie zo Zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.


Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Dodávateľa chcemtake.sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením VOP na internetovej stránke Dodávateľa www.chcemtake.sk.
 1. Objednávateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s kúpnou cenou tovaru alebo služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami, s VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom na internetovej stránke chcemtake.sk.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 1.3.2018.